Điều khoản và điều kiện

Chipsmall vận hành trang web www.chipsmall.vn để cung cấp quyền truy cập trực tuyến vào thông tin về các sản phẩm có sẵn tại Chipsmall (\"sản phẩm\") và để tạo điều kiện mua Sản phẩm (\"Dịch vụ\"). Các Điều khoản Sử dụng này, cùng với Điều kiện Đặt hàng, được gọi là \"Thỏa thuận\" này. Bằng cách sử dụng Chipsmall, bạn đồng ý với từng điều khoản và điều kiện sau đây được nêu ở đây (\"Điều khoản sử dụng\"). Bằng cách đặt mua Sản phẩm, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng, cũng như các Điều kiện đặt hàng, được nêu dưới đây. Chipsmall có quyền sửa đổi Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn. Việc bạn sử dụng Trang web sau bất kỳ sửa đổi nào như vậy cấu thành việc bạn đồng ý tuân theo và bị ràng buộc bởi Thỏa thuận được sửa đổi. Ngày cuối cùng Thỏa thuận này được sửa đổi được nêu dưới đây.

1. Sở hữu trí tuệ.
Dịch vụ, Trang web và tất cả thông tin và / hoặc nội dung mà bạn nhìn thấy, nghe thấy hoặc trải nghiệm trên Trang web (\"Nội dung\") được bảo vệ bởi Trung Quốc và quốc tế về bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác và thuộc về Chipsmall hoặc công ty mẹ của nó , đối tác, chi nhánh, cộng tác viên hoặc bên thứ ba. Chipsmall cấp cho bạn giấy phép cá nhân, không thể chuyển nhượng, không độc quyền để sử dụng Trang web, Dịch vụ và Nội dung để in, tải xuống và lưu trữ các phần của Nội dung bạn chọn, miễn là bạn: (1) chỉ sử dụng các bản sao này của Nội dung cho các mục đích kinh doanh nội bộ của riêng bạn hoặc mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn; (2) không sao chép hoặc đăng Nội dung trên bất kỳ máy tính mạng nào hoặc truyền tải, phân phối hoặc phát sóng Nội dung trên bất kỳ phương tiện nào; (3) không sửa đổi hoặc thay đổi Nội dung theo bất kỳ cách nào, hoặc xóa hoặc thay đổi bất kỳ thông báo bản quyền hoặc nhãn hiệu nào. Không có quyền, tiêu đề hoặc quyền lợi nào trong bất kỳ Nội dung hoặc tài liệu đã tải xuống nào được chuyển giao cho bạn do giấy phép này. Chipsmall bảo lưu toàn quyền tiêu đề và toàn quyền sở hữu trí tuệ đối với bất kỳ Nội dung nào bạn tải xuống từ Trang web, tùy thuộc vào giấy phép có giới hạn này để bạn sử dụng Nội dung cá nhân như được nêu ở đây. Bạn không được sử dụng bất kỳ nhãn hiệu hoặc biểu tượng nào xuất hiện trên khắp Trang web mà không thể hiện sự đồng ý bằng văn bản từ chủ sở hữu nhãn hiệu, trừ khi được luật hiện hành cho phép. Bạn không được sao chép, cắt hoặc đóng khung trang chủ hoặc bất kỳ trang nào khác của Trang này trên bất kỳ trang Web hoặc trang web nào khác. Bạn không thể kết nối \"liên kết sâu\" với Trang web, tức là, tạo liên kết đến trang web này bỏ qua trang chủ hoặc các phần khác của Trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản.

2. Tuyên bố từ chối bảo hành.
Chipsmall không bảo đảm hoặc tuyên bố rõ ràng, ngụ ý đối với bất kỳ sản phẩm nào, hoặc đối với trang web, dịch vụ hoặc nội dung. Chipsmall từ chối rõ ràng mọi bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng, ngụ ý, theo luật định hoặc theo cách khác, bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, tiêu đề và không vi phạm liên quan đến sản phẩm, trang web, dịch vụ , và nội dung. Chipsmall không đảm bảo các chức năng được thực hiện bởi trang web hoặc dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi, hoặc các lỗi trong trang web hoặc dịch vụ sẽ được sửa chữa. Chipsmall không đảm bảo tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của nội dung, hoặc bất kỳ lỗi nào trong nội dung sẽ được sửa chữa. Trang web, dịch vụ và nội dung được cung cấp trên cơ sở \"Nguyên trạng\" và \"sẵn có\". Tại Chipsmall, các địa chỉ IP của khách truy cập được xem xét và phân tích định kỳ nhằm mục đích giám sát và chỉ cải thiện hiệu quả trang Web của chúng tôi, và họ sẽ không được chia sẻ ra bên ngoài Chipsmall. Trong khi truy cập trang web, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin liên hệ (địa chỉ email, số điện thoại, số fax và địa chỉ giao hàng / thanh toán). Thông tin này được thu thập trên cơ sở tự nguyện — và chỉ khi có sự chấp thuận của bạn.

3. Giới hạn trách nhiệm.
Trong mọi trường hợp, Chipsmall sẽ không chịu trách nhiệm với người mua hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, do hậu quả, trừng phạt hoặc mẫu mực nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mất lợi nhuận, mất tiền tiết kiệm hoặc mất cơ hội kinh doanh) phát sinh từ đến; (I) Bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào cung cấp hoặc được cung cấp bởi Chipsmall, hoặc việc sử dụng không có khả năng sử dụng giống nhau; (II) Việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web, dịch vụ hoặc nội dung; (III) Bất kỳ giao dịch nào được thực hiện thông qua hoặc được tạo điều kiện bởi trang web; (IV) Bất kỳ khiếu nại nào do lỗi, thiếu sót hoặc các điểm không chính xác khác trong trang web, dịch vụ và / hoặc nội dung; (V) Truy cập trái phép hoặc ám chỉ việc truyền hoặc dữ liệu của bạn; (VI) Tuyên bố hoặc hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào trên trang web hoặc dịch vụ; (VII) Bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến sản phẩm, trang web, dịch vụ hoặc nội dung, ngay cả khi Chipsmall đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó.

Nghĩa vụ và trách nhiệm duy nhất của Chipsmall đối với lỗi sản phẩm, theo lựa chọn của Chipsmall, sẽ thay thế sản phẩm bị lỗi đó hoặc hoàn lại cho khách hàng số tiền mà khách hàng đã thanh toán, do đó trong mọi trường hợp trách nhiệm của Chipsmall sẽ không vượt quá giá mua của người mua. Các biện pháp khắc phục nêu trên phải được người mua thông báo bằng văn bản về lỗi và trả lại sản phẩm bị lỗi trong vòng sáu mươi (30) ngày kể từ ngày mua. Biện pháp khắc phục ở trên không áp dụng cho các sản phẩm bị sử dụng sai mục đích (bao gồm nhưng không giới hạn phóng tĩnh điện), bỏ bê, tai nạn hoặc sửa đổi, hoặc cho các sản phẩm đã được hàn hoặc thay đổi trong quá trình lắp ráp, hoặc không có khả năng được kiểm tra. Nếu bạn không hài lòng với trang web, dịch vụ, nội dung hoặc với các điều khoản sử dụng, biện pháp khắc phục duy nhất và độc quyền của bạn là ngừng sử dụng trang web. Bạn thừa nhận, bằng việc sử dụng trang web, việc sử dụng trang web của bạn là rủi ro duy nhất của bạn.

Điều kiện đặt hàng

Tất cả các đơn hàng được đặt qua Trang web hoặc qua danh mục in phải tuân theo các điều khoản của Thỏa thuận này, bao gồm các Điều kiện đặt hàng sau đây. Không được phép thay đổi, chỉnh sửa, xóa hoặc sửa đổi bất kỳ điều nào trong Thỏa thuận này mà không có sự cho phép bằng văn bản của đại diện Chipsmall được ủy quyền. Mọi thay đổi có chủ đích do người mua gửi trong bất kỳ tài liệu bổ sung nào đều bị từ chối rõ ràng. Các đơn đặt hàng được đặt trên các biểu mẫu khác với các điều khoản và điều kiện này có thể được chấp nhận, nhưng chỉ trên cơ sở các điều khoản của Thỏa thuận này sẽ được ưu tiên áp dụng.

1. Xác nhận và Chấp nhận Đơn hàng.
Khi bạn đặt hàng, chúng tôi có thể xác minh phương thức thanh toán, địa chỉ giao hàng và / hoặc số nhận dạng được miễn thuế, nếu có, trước khi xử lý đơn đặt hàng của bạn. Việc bạn đặt hàng qua Trang web là một lời đề nghị mua Sản phẩm của chúng tôi. Chipsmall có thể chấp nhận đơn đặt hàng của bạn bằng cách xử lý thanh toán của bạn và vận chuyển Sản phẩm, hoặc vì bất kỳ lý do gì, có thể từ chối chấp nhận đơn đặt hàng của bạn hoặc bất kỳ phần nào trong đơn đặt hàng của bạn. Không có đơn đặt hàng nào được coi là được chấp nhận bởi Chipsmall cho đến khi Sản phẩm được chuyển đi. Nếu chúng tôi từ chối chấp nhận đơn đặt hàng của bạn, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn bằng địa chỉ email hoặc thông tin liên hệ khác mà bạn đã cung cấp cùng với đơn đặt hàng của mình.

2. Truyền thông điện tử.
Khi bạn đặt hàng qua Trang web, bạn được yêu cầu cung cấp địa chỉ email hợp lệ, địa chỉ này chúng tôi có thể sử dụng để liên lạc với bạn về tình trạng đơn hàng của bạn, thông báo cho bạn về việc vận chuyển các sản phẩm được đặt hàng trước và cung cấp cho bạn bất kỳ thông báo nào khác , tiết lộ hoặc thông tin liên lạc khác liên quan đến đơn đặt hàng của bạn.

3. Định giá.
Báo giá trang web Chipsmall và các dịch vụ liên quan chỉ được tính bằng đô la Mỹ và quyết toán tiền tệ, nếu đơn vị tiền tệ của Mỹ không nằm trong phạm vi sử dụng của khách hàng trong nước hoặc khu vực, vui lòng quy đổi tỷ giá quy đổi tương ứng theo quốc gia của họ hoặc vùng. Tất cả giá đều bằng đô la Mỹ.

4. Thông tin sản phẩm.
Trang web Chipsmall loại sản phẩm, mô tả và thông số sản phẩm, hình ảnh, video và các thông tin liên quan khác được cung cấp bởi Internet và các nhà cung cấp có liên quan, trang web Chipsmall không chịu trách nhiệm về tính chính xác, toàn vẹn, hợp pháp hoặc xác thực của thông tin. Ngoài ra, trang web Chipsmall hay bất kỳ hoạt động sử dụng thông tin cung cấp và rủi ro nào của họ trên trang web này không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

5. Thanh toán.
Chipsmall cung cấp một số phương thức thanh toán thuận tiện bằng đô la Mỹ, bao gồm PAYPAL, Thẻ tín dụng, Thẻ Master, VISA, American Express, Western Union, Chuyển khoản ngân hàng. Thanh toán phải được thực hiện bằng loại tiền tệ mà đơn đặt hàng đã được đặt. Nếu bạn có các điều khoản thanh toán khác, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của Chipsmall tại [email protected].

6. Phí Vận chuyển.
Phí vận chuyển hoặc cước phí, bảo hiểm và thuế hải quan điểm đến sẽ do khách hàng thanh toán.

7. Phí ngân hàng.
Đối với chuyển khoản ngân hàng, chúng tôi tính phí ngân hàng US $ 35.00, đối với PAYPAL và Thẻ tín dụng, chúng tôi tính phí dịch vụ 5% trên tổng số tiền, đối với Western union thì không có phí ngân hàng.

8. Phí xử lý.
Không có đơn đặt hàng tối thiểu hoặc phí xử lý.

9. Chính sách Trả hàng và Thiệt hại về Vận chuyển.
Nếu bạn nhận được hàng hóa bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển, điều quan trọng là phải giữ nguyên thùng carton, vật liệu đóng gói và các bộ phận. Vui lòng liên hệ ngay với dịch vụ khách hàng của Chipsmall để yêu cầu bồi thường. Tất cả việc trả lại phải được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn và phải kèm theo số hóa đơn gốc, giấy chứng nhận bảo hành, hình ảnh bộ phận và giải thích ngắn gọn hoặc biên bản kiểm tra lý do trả lại. Trả lại sẽ không được chấp nhận sau 30 ngày. Hàng hóa trả lại phải còn nguyên bao bì và trong tình trạng có thể bán lại được. Các bộ phận bị trả lại do lỗi của khách hàng tại thời điểm báo giá hoặc bán sẽ không được chấp nhận.

10. Vấn đề hải quan.
Chipsmall báo giá là giá FOB, chúng tôi không chịu trách nhiệm thông quan hải quan nước đến. phí, tất cả nhiệm vụ của khách hàng là phải dọn các bộ phận khỏi hải quan địa phương của khách hàng .hipsmall sẽ không giao hàng lại nếu các bộ phận bị giữ hoặc bị thu giữ tại hải quan địa phương của khách hàng, không có khoản hoàn trả nào

11. Nhiệm vụ và trách nhiệm.
Chipsmall là một sàn giao dịch B2B và B2C chuyên nghiệp và chúng tôi chỉ có thể kiểm tra tình trạng bên ngoài của hàng hóa chứ không thể kiểm tra chức năng bên trong. Trả hàng trong vòng 30 ngày sẽ được chấp nhận, tuy nhiên, khách hàng không có quyền truy tố Chipsmall về hàng hóa không có chức năng, cũng không có quyền yêu cầu bồi thường thêm. Chipsmall là một nền tảng dịch vụ, chúng tôi không phải là nhà sản xuất, chúng tôi chỉ cung cấp dịch vụ và giúp khách hàng mua các sản phẩm mà họ cần. Chipsmall bảo lưu quyền giải thích cuối cùng.
GOVERNING LAW
These Terms of Service and any separate agreements whereby we provide you Services shall be governed by and construed in accordance with the laws of Cyprus

Phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao sự tham gia của ông với các sản phẩm và dịch vụ của Chipsmall. Ý kiến của bạn quan trọng đối với chúng tôi! Hãy dành một chút thời gian để điền vào mẫu dưới đây. Phản hồi giá trị của ông đảm bảo rằng chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ đặc biệt mà ông xứng đáng được hưởng. Cám ơn vì đã là một phần của cuộc hành trình hướng tới sự xuất sắc.